Privacy

Kunstzone gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en verspreidt deze niet verder aan andere organisaties of belanghebbenden. Uitzondering hierop zijn leden van de vakverenigingen Vonkc, VLS en BDD. De verenigingen en Kunstzone delen deze persoonsgegevens in verband met het afsluiten van een abonnement.

 

Artikelen

Kunstzone verspreidt geen artikelen van auteurs aan andere organisaties of belanghebbenden zonder toestemming van de auteur. Binnengekomen artikelen worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan plaatsing in Kunstzone, de Kunstzone website en de Kunstzone social mediakanalen. Kunstzone voert naar eigen inzicht de redactie over binnengekomen artikelen. Plaatsing wordt niet gegarandeerd en artikelen kunnen gepubliceerd worden in een latere editie van Kunstzone. Over plaatsing en inhoudelijke wijzigingen wordt gecommuniceerd voor plaatsing van het artikel. Na deze eindredactie geeft de betrokken auteur, fotograaf en/of illustrator automatisch toestemming voor plaatsing van het artikel in Kunstzone, de Kunstzone website en de Kunstzone social mediakanalen. De eindredactie behoudt zich het recht voor om zonder overleg taalkundige en stilistische wijzigingen aan te brengen, het artikel van een andere titel, koppen en intro te voorzien en het artikel waar nodig in te korten.

 

Beeldmateriaal

Kunstzone verspreidt geen beeldmateriaal van fotografen, illustratoren en kunstenaars aan andere organisaties of belanghebbenden zonder toestemming van de maker. Binnengekomen beeldmateriaal wordt niet voor andere doeleinden gebruikt dan plaatsing in Kunstzone, de Kunstzone website en de Kunstzone social mediakanalen. Wanneer beeldmateriaal door Kunstzone ontvangen wordt, geeft de maker automatisch toestemming om aangeleverd beeldmateriaal te mogen plaatsen. Kunstzone voert naar eigen inzicht de beeldredactie over binnengekomen foto’s en illustraties. Dit kan betekenen dat foto’s of illustraties afgesneden worden. Kunstzone garandeert geen plaatsing van het beeldmateriaal. Kunstzone behoudt het recht om beeldmateriaal in een andere editie of bij een ander artikel te plaatsen. Hierover wordt niet gecorrespondeerd met de betreffende fotograaf en/of illustrator.

 

Privacyverklaring –>

Privacyverklaring Stichting Kunstzone

1. INLEIDING
Dit privacystatement heeft betrekking op Stichting Kunstzone, gevestigd aan de Baarzenstraat 19A,
5262 GD te Vught, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder
nummer 41189606.
Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij via onze abonnees
verzamelen en verwerken. Van de bij Stichting Kunstzone aangesloten vakverenigingen
ontvangen we adresgegevens van de leden, om het tijdschrift Kunstzone aan deze leden toe te
sturen. Met deze vakverenigingen heeft Kunstzone een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Het doel van Stichting Kunstzone is het behartigen van de belangen van de kunstvakken, van de cultuurparticipatie en van de betreffende docenten in het onderwijs -onderwijs in de meest ruime zin.
Stichting Kunstzone streeft haar doel na met volledig respect voor de autonomie en de eigen identiteit van de aangesloten abonnees. Stichting Kunstzone tracht haar doel te bereiken door:
a) het uitgeven van het tijdschrift Kunstzone voor kunst en cultuur in het onderwijs;
b) het initiëren, verzamelen, publiceren (grafisch en digitaal) en verspreiden van (educatief) informatiemateriaal;
c) het ontwikkelen van activiteiten die erop gericht zijn mede vorm te geven aan een overkoepelende branchevereniging;
d) en alles wat met bovenstaande verband houdt, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Wij benadrukken dat u erop moet kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zijn ons hiervan bewust en zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft onder
meer door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, data
minimalisatie en transparantie.
In dit beleid beschrijven wij welke (categorieën van) persoonsgegevens wij van u verzamelen en
verwerken, voor welke doeleinden wij deze gegevens verzamelen en verwerken, hoe wij met deze
persoonsgegevens omgaan en welke
rechten in dat kader aan u toekomen.
2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ VAN U?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboorte-
datum of e-mailadres zijn.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens zodat wij invulling en uitvoering kunnen geven aan de doel-
stellingen zoals in de statuten beschreven. Wij doen dit namens en ten behoeve van de bij ons aan-
gesloten abonnees. Deze abonnees verstrekken op ons verzoek daarom een aantal persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het realiseren van onze statutaire doelstellingen.
Wanneer u zich aanmeldt via een van de websites van Stichting Kunstzone en daarbij een abonnement neemt op ons tijdschrift, deelneemt aan een actie, een bestelling plaatst, of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Stichting Kunstzone, kan u worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van
Stichting Kunstzone te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en ons zult informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens.
Wij vragen uitsluitend categorieën van persoonsgegevens op die noodzakelijk zijn om invulling te
geven aan onze (statutaire) doelstellingen. Van onze abonnees ontvangen we de volgende gegevens:
Algemene gegevens
-Voornaam
-Achternaam
-Straatnaam
-Huisnummer en toevoeging
-Postcode
-Woonplaats
-Land
-Telefoonnummer
-Geboortejaar
-Type onderwijs: po; speciaal onderwijs; praktijkonderwijs; vmbo (tevens lwoo); havo; vwo; mbo;
hbo; wo; volwassenenonderwijs; buitenschoolse educatie; anders
-Categorieën:
Beeldend; Muziek; Podium; Overig
Factuurgegevens
-Factuur Naam organisatie
-Contactpersoon facturatie
-Referentienummer
-Straat
-Huisnummer en toevoeging
-Postcode
-Woonplaats
-Land
-Factuur e-mailadres
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-IBAN-nummer
Uw gegevens worden
veilig opgeslagen en verwerkt voor de in onze statuten beschreven doelen;
zie de privacy verklaring.
3. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij verzamelen en verwerken de voornoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1) Het voeren van een administratie van en ten behoeve van het realiseren van de voornoemde
statutaire doelstellingen van Stichting Kunstzone.
2) Voor elektronische en schriftelijke communicatie met onze abonnees in de breedste zin van het
woord, waarbij het onder meer gaat om u:
a. te kunnen bellen, post toe te sturen, of te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren;
b. te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
.
4. WAT ZIJN DE GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij waarborgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt.
Er kunnen meerdere van de volgende verwerkingsgrondslagen van toepassing zijn:
a) bij uw aanmelding als abonnee of in uw (digitale) contact ons heeft u toestemming
gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Kunstzone;
b) de verwerking van uw persoonsgegevens door ons is noodzakelijk ter uitvoering van de rechten
en -verplichtingen die u als abonnee van de Stichting Kunstzone heeft.
c) tot slot kunnen wij uw gegevens ook verwerken met het oog op gerechtvaardigde belangen van
Stichting Kunstzone en haar abonnees waaronder in ieder geval moet worden begrepen de ver-
werking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het kunnen realiseren van
onze statutaire doelstellingen (zie paragraaf 1) alsmede de doelstellingen van onze
abonnees. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op persoonsgegevens
of met toepassing van profilering.
5. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Wij gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verstrekken deze gegevens aan
derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze doeleinden en om te voldoen aan eventuele wettelijke
verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Kunstzone blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
6. BEWAARTERMIJNEN
Stichting Kunstzone bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Bijzondere persoonsgegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van onze doeleinden.
– IBAN > 7 jaar

– Lidmaatschap nummer van leden van de vakvereniging > 7 jaar

Gewone persoonsgegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van onze doeleinden.
– Personalia >7 jaar
– Adres >7 jaar
-Geboortejaar> 7 jaar,
-Telefoonnummer > 7 jaar
-E-mailadres >7 jaar
-Naam en adres school/instelling>7 jaar
-Schooltype> 7 jaar, noodzakelijk voor het uitvoeren van onze doeleinden.
-Categorieën (Beeldend/Muziek/Podium/Overig)> 7 jaar, noodzakelijk voor het uitvoeren van
onze doeleinden.
7. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Stichting Kunstzone neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of
een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
8. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID
We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij informeren de bij Stichting Kunstzone
aangesloten abonnees hierover en plaatsen een actueel privacy statement op onze site.
9. UW RECHTEN
U heeft het recht ons te verzoeken om:
– inzage te geven in uw persoonsgegevens;
-uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
-uw persoonsgegevens te beperken; en/of
-uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde;
-indien en voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming heeft
u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken;
-tot slot heeft u het recht om tegen bepaalde van onze verwerkingsactiviteiten bezwaar aan te tekenen.
Om er zeker van te zijn dat een van bovenstaande verzoeken door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand
na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen
naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband
met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval

informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
10. Cookies, of vergelijkbare technieken.
Stichting Kunstzone gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
11.Contact Indien u vragen heeft over dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen via
secretariaat@Kunstzone.nl