Vorig najaar was ik in het Haagse Montaigne Lyceum bij de presentatie van de voorstellen van curriculum.nu aan minister Slob. Tijdens zijn rondgang langs de verschillende ontwikkelteams vroeg hij bij Kunst & Cultuur naar het vakoverschrijdende karakter en de samenhang met andere leergebieden. Breed glimlachend en met enige trots zelfs, nam hij daarna de uitkomsten van de ontwikkelteams in ontvangst. En bij zijn vertrek zei hij ‘dit werk zorgvuldig te bekijken en er verstandig mee om te gaan’.

Ingewikkeld proces voor nieuwe kerndoelen
Eind vorig jaar informeerde hij de vaste Kamercommissie over de curriculumvoorstellen en in juni dit jaar stuurde Slob de commissie een brief over het vervolgtraject met de volgende stappen.
Om hem en het parlement op beslissende momenten advies te geven over de inhoud en het proces van de curriculumvernieuwing, stelt hij een wetenschappelijke commissie in. Tegelijk begint SLO alvast met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van de kerndoelen, om straks ‘vliegend’ aan de slag te gaan, samen met leraren, lerarenopleiders en vakdidactici. Als laatste laat Slob de kerndoelen in de school toetsen, zodat hij weet dat ze uitvoerbaar zijn en draagvlak hebben.
Het is best een ingewikkeld proces om tot nieuwe kerndoelen te komen. Verantwoordelijkheden wisselen elkaar daarin steeds af. Minister en parlement volgen het proces, beoordelen de concept-kerndoelen vanuit maatschappelijke ijkpunten en stellen die uiteindelijk vast. Leerplanontwikkelaars, leraren en opleiders ontwikkelen de conceptkerndoelen, toetsen die op inhoud en uitvoerbaarheid, letten op de samenhang en voeren later de vastgestelde kerndoelen in het onderwijsprogramma in.

Ik maak me zorgen
Het ziet er allemaal heel weloverwogen uit, en toch maak ik me zorgen. Ik hoor Kamerfracties vragen waarom SLO nu al begint aan de kerndoelen, terwijl de wetenschappelijke curriculumcommissie nog geen advies heeft gegeven over de voorstellen van de ontwikkelteams. Ik zie fracties op de rem trappen terwijl andere de vliegende start van de minister toejuichen. Ik zie de nadruk op lezen, schrijven, rekenen en burgerschapsvorming. Bijna niemand in de Kamer heeft het over het leergebied Kunst & Cultuur. Of geringschattend, zoals Lisa Westerveld (Groen Links): ‘Ik zou natuurlijk ook best wel willen dat kinderen niet alleen goed reken- en taalonderwijs krijgen, maar dat ook gezondheid, muziek, kunst en cultuur, mensenrechten, preventie, geestelijke gezondheid, omgangsvormen et cetera allemaal een plek krijgen op school, maar tegelijkertijd kan dat gewoon niet allemaal’.
Dan is het toch vreemd om in het onlangs verschenen conceptverkiezingsprogramma van Groen Links te lezen dat deze partij het cultuuronderwijs in de school nadrukkelijk wil versterken. Blijkbaar weet bij Groen Links de ene hand niet wat de andere doet…
Gelukkig is deze partij niet de enige die aandacht heeft voor cultuuronderwijs; dit komt ook terug in de programma’s van PvdA, CU en SP. Die van VVD en CDA spreken er niet over.

Goed opletten
We moeten opletten dat nu alle kerndoelen voor po en vo ontwikkeld worden, die van Kunst & Cultuur niet vergeten worden. Hoe kan je anders verband en samenhang tussen leergebieden aanbrengen? En hoe versterk je doorlopende leerlijnen van po naar vo, zoals de opdracht van de minister luidde? En hoe voorkom je een overladenheid van het onderwijsprogramma, als je niet weet wat de kerndoelen inhouden?
Ik zou zeggen: doe recht aan wat het ontwikkelteam Kunst & Cultuur ontwikkelde en zorg voor concrete kerndoelen met beheersingsniveaus. Dan kunnen die kerndoelen van nu eindelijk de prullenbak in.

 

Cover #6

 

Maxime Dupont Twins (fragment). Dead End Gallery (Amsterdam)