Na Platform Onderwijs2032 is ook Curriculum.nu echt voltooid verleden tijd concludeert minister Wiersma in zijn tweede aprilbrief aan de Kamer. In die brief gaat het enkel nog om bijstelling van kerndoelen met ‘focus op basisvaardigheden’.

Eind 2014 startte VVD-staatssecretaris Dekker Platform Onderwijs2032 met de vraag welke kennis en vaardigheden kinderen nodig hebben als voorbereiding op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. Dekker wilde ook weten hoe ze kunnen leren te ‘participeren in een pluriforme, democratische samenleving’ én hoe onderwijs bij kan dragen aan persoonsvorming en talentontwikkeling. Sinds 2006 had het ministerie van OCW immers niets meer aan het onderhoud van het curriculum gedaan. Het eindadvies van het platform viel slecht bij leraren en Tweede Kamer. De Kamer vroeg leraren de hoofdrol te geven bij de verdere curriculumontwikkeling.

Het vervolg was Curriculum.nu. Geen stelselherziening meer, maar een programmaverandering. Gedwongen door de Kamer gaf Dekker in 2016 het voortouw aan leraren, schoolleiders, ouders, leerlingen en andere onderwijsactoren. Vele vakexperts gingen aan de slag met de inhoudelijke vormgeving van het onderwijsprogramma. Voor het leergebied kunst & cultuur is daar iets moois uit voortgekomen. De ‘grote opdrachten’ en ‘bouwstenen’ vragen om selectie – het is teveel – maar kunnen per direct in concrete kerndoelen uitgewerkt worden.

Nee, dus. Wiersma kiest na een onverbiddelijk Kamerdebat voor een drietrapsraket: eerst kerndoelen voor lezen, schrijven en rekenen. Daarna voor burgerschap en digitale geletterdheid en pas veel later voor andere leergebieden. Het is de politieke dwang van behoudende D66- en SP-woordvoerders die eerst Onderwijs2032 afschoten en vervolgens Curriculum.nu voltooiden. De hoofdrol van het onderwijs ten spijt, wijzen zij andermaal op het ontbrekende lerarendraagvlak, nu gevoed door lerarentekorten, de nasleep van de pandemie, achterstanden in taal en rekenen én de nijpende werkdruk.

Er gloeit toch wat hoop! Voor het Jeugdjournaal vertelde Wiersma gister, dat naast het taal- en rekenonderwijs, ook de rest van het curriculum binnen twee jaar aan de beurt is. Zijn Kamerbrief van vandaag gaat daar uitgebreider op in. Eerst de basisvaardigheden en direct daarna de andere leergebieden, vanwege hun onlosmakelijke verbinding met elkaar.

De onmiskenbare samenhang met bijvoorbeeld taal, burgerschap en digitale geletterdheid is dan ook de reden om snel met kunst & cultuur verder te gaan. En natuurlijk de inhoudelijke aansluiting met het examenprogramma. Alleen dan worden hiaten, overlap en vooral inconsistenties in het onderwijsprogramma voorkomen.

Cover #5

 

Mindblooming Jada de Jong (5 havo, Veluws College Walterbosch, Apeldoorn). 20cm x 20cm x 40cm, acrylverf-hout-kunststof