Koningin Maximá die haar trommelstokken aan drie kinderen geeft, die daar vervolgens muziek mee maken. Te zien in een tv-spotje: het is één van de manieren waarop Méér Muziek in de Klas muziekonderwijs bij het grote publiek promoot.

Afgelopen zomer verscheen een tussentijdse rapportage over de stand van zaken over de effecten van het stimuleringsprogramma muziekonderwijs dat sinds 2015 worden uitgevoerd.

Doel

ResearchNed Nijmegen voerde het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van OCW. Dat trok 25 miljoen euro uit om het muziekonderwijs in het po via een deelregeling een kwalitatieve impuls te geven in de periode 2015-2020 (inmiddels is dit bedrag verhoogd tot 40 miljoen). De stichting Méér Muziek in de Klas, met Hare Majesteit als erevoorzitter, werd in het leven geroepen om concrete muziekactiviteiten op te zetten en om leerkrachten samen met buitenschoolse partners handvatten voor muziekonderwijs te geven. Ook was er 5 miljoen euro beschikbaar voor pabo’s, om hen in staat te stellen toekomstige leerkrachten meer te bekwamen. Het doel van het onderzoek was vast te stellen welke effecten de genomen maatregelen hebben en wat tot nu toe succesvol blijkt (en wat niet). ResearchNed onderzocht bovendien of initiatieven blijvend kunnen zijn en keek naar bouwstenen voor breed, toekomstig cultuureducatief beleid.

 

“De ambitie die de overheid zich voor 2020 stelde, structureel muziekonderwijs voor ieder kind, is nog niet ingelost”

 

Verschillend en laagdrempelig

Tot 2018 konden scholen aanvragen indienen om samen met een lokale professionele muziekpartner een driejarig traject aan te gaan. Een kwart van alle basisscholen (ca.1.700) slaagde daarin, waarmee ruim 350.000 leerlingen bereikt zijn. Nogal wat scholen gingen enthousiast aan de slag, maar tegelijkertijd bleek dat er bij andere scholen weinig gebeurt.
Veel verschillende, maar vooral ook laagdrempelige muziekactiviteiten kwamen tot stand. Scholen konden zich bijvoorbeeld inschrijven voor de muzikale klassenstrijd in de Lang Leve de Muziek Show op televisie. Ook werd er in samenwerking met SchoolTV digitaal lesmateriaal ontwikkeld. Vrijwel iedere pabo zocht de samenwerking met een conservatorium om studenten van beide opleidingen te laten samenwerken. De (weinige) reguliere muzieklessen aan pabo-studenten werden uitgebreid met bijvoorbeeld bandcoaching, of de oprichting van een koor.

De aanbevelingen maken duidelijk dat de ambitie die de overheid zich voor 2020 stelde: structureel muziekonderwijs voor ieder kind, nog niet is ingelost. De onderzoekers constateren dat er vooral behoefte is aan één visie op muziek- en cultuuronderwijs als onderdeel van het schoolcurriculum, voorzien van een afdoend financieel kader. En dat muziekonderwijs moet dan worden uitgevoerd door geschoolde (vak)leerkrachten in samenwerking met culturele partners.

(Meer) muziekonderwijs als doel en middel. Tussentijds onderzoek naar het stimuleringsprogramma muziekonderwijs. Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-892035.pdf

De muzikale leeromgeving van Marieke en Koen, leerlingen van de Jong Talentklas. ‘Ik heb wel eens ervaren dat ik wegdommelde terwijl ik speelde’ Matthijs Munnik: Luminal (2016). Lichtinstallatie. Foto: G.J. van RooijLees vast een paar artikelen (en neem een abonnement!) Matthijs Munnik: Luminal (2016). Lichtinstallatie. Foto: G.J. van RooijLes in een museum? Een innovatielab? Of een vlogkit? En wat willen jongeren zelf? Lees het in de nieuwe Kunstzone! De kunstruimte als alternatief klaslokaal

Cover #3

 

Foto Jurien Higgins 2019 (fragment)