LoSSe nUmmerS KUnStZone

NR. 04 JULI 2023

< Terug naar aanKooppagina:

10,-

De artikelen in dit themadeel gaan in op vakoverstijgende, horizontale en verticale verbindingen in het kunstcurriculum van po naar bovenbouw vo. Enkele jaren geleden is het curriculum.nu-traject afgerond. Dat leverde ‘grote opdrachten en bouwstenen’ op voor het nieuwe curriculum. Inmiddels ligt er ook het advies over de structuur van de kunstvakken in de bovenbouw vo en binnenkort wordt gestart met de actualisatie van de kerndoelen en daarna van de eindtermen.

Tot 2025 maakt het kabinet extra geld vrij voor het inhalen van achterstanden en vertragingen die leerlingen en leraren opliepen door de coronapandemie (NPO-gelden). Ook kunst- en cultuureducatie speelt hierin een rol; maar is die vakspecifiek of enkel ondersteunend?
Vorig jaar startte OCW de Rijke Schooldag met binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het gaat om extra activiteiten naast of in het verlengde van het curriculum op of rondom de school, met daarin onder andere culturele activiteiten, zoals muziek, theater en dans.
Worden schoolcurricula van de kunstvakken verbonden met activiteiten buiten schooltijd en hoe zien die er dan uit? Tenslotte, als het over het curriculum van het funderend onderwijs gaat, wat zou ieder kind dan mogen of moeten leren over kunst? En, als het nieuwe curriculum er is, wat vraagt dat dan van de docent?