Algemene abonnementsvoorwaarden Stichting Kunstzone

Artikel 1 Algemeen
1. Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementsovereenkomsten welke betrekking hebben op de door Stichting Kunstzone, Baarzenstraat 19A, 5262 GD, Vught, KvK nummer 41189606, (hierna: “Kunstzone”) zowel in papieren, als in digitale vorm uitgegeven tijdschriften.
2. Door het aangaan van een abonnement wordt de abonnee geacht met deze voorwaarden te hebben ingestemd.
3. Kunstzone blijft te allen tijde bevoegd de uitgave van een tijdschrift op enig moment te staken. Door de abonnee reeds vooruitbetaalde abonnementsgelden worden door Kunstzone in dat geval (deels) gerestitueerd.
4. Kunstzone is bevoegd wijzigingen in de abonnementsvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigd tijdstip van in werking treden. Kunstzone zal de gewijzigde abonnementsvoorwaarden tijdig aan de abonnee kenbaar maken.
5. Deze voorwaarden zijn – evenals abonnementsprijzen – onder voorbehoud van kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten.
6. Abonnees dienen tenminste 18 jaar oud te zijn.

Artikel 2 Nieuwe abonnementen
1. Nieuwe abonnementen kunnen op elk moment ingaan.
2. Na ontvangst van de aanmelding bevestigt Kunstzone de aanmelding zo spoedig mogelijk per factuur of per e-mail aan de abonnee. In deze bevestiging wordt aangegeven met ingang van welke editie en voor welke duur het abonnement wordt aangegaan.

Artikel 3 Welkomstgeschenken & kortingen
1. De nieuwe abonnee heeft slechts dan recht op een welkomstgeschenk of korting indien de nieuwe abonnee geen abonnement op hetzelfde tijdschrift heeft gehad in de voorafgaande twaalf maanden.
2. Welkomstgeschenken worden binnen vier weken na ontvangst van de betaling van het abonnementsgeld verzonden. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk mocht zijn, dan wordt de abonnee daarover door Kunstzone geïnformeerd.
3. Aanbiedingen van welkomstgeschenken zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien een welkomstgeschenk niet meer op voorraad is wordt de abonnee hierover door Kunstzone geïnformeerd. Alsdan heeft de abonnee de keuze om hetzij een ander welkomstgeschenk te kiezen, hetzij de korting te genieten welke gelijktijdig met de aanbieding van het niet meer leverbare welkomstgeschenk is aangeboden.
4. Eventuele gebreken aan geleverde welkomstgeschenken dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee weken na levering aan het secretariaat van Kunstzone te worden gemeld. Kunstzone is bevoegd om klachten welke na deze termijn ontvangen worden niet in behandeling te nemen.
5. Kunstzone is bevoegd om verzendkosten in rekening te brengen voor de toezending van het welkomstgeschenk. Indien verzendkosten in rekening gebracht worden, dan wordt dit tezamen met de hoogte van die kosten in de abonnementsaanbieding aangegeven.

Artikel 4 Duur
1. Tenzij anders is overeengekomen wordt een abonnement aangegaan voor een jaar, te weten 6 edities (hierna: “de Initiële Termijn”).
Het abonnement gaat in vanaf de eerstvolgende nieuwe editie.
2. Gedurende de Initiële Termijn is de abonnementsovereenkomst door de abonnee niet tussentijds opzegbaar, behoudens in het in artikel 5.4 van deze abonnementsvoorwaarden omschreven geval.
3. Na toezending aan de abonnee van het in het eerste lid bedoelde aantal edities, dan wel het voor downloaden ter beschikking stellen aan de abonnee hiervan, is de Initiële Termijn verstreken en wordt de abonnementsovereenkomst stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd, behoudens in het geval dat de abonnee de overeenkomst uiterlijk één maand voor afloop van de Initiële Termijn heeft opgezegd.
4. Zodra de abonnementsovereenkomst ingevolge het vorige lid is voortgezet voor onbepaalde tijd kan de abonnee de abonnementsovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Afhankelijk van de verschijningsfrequentie van het tijdschrift, zal de abonnee na opzegging in de regel nog één editie van het tijdschrift ontvangen.
5. De abonnee kan bij de klantenservice van Kunstzone informatie over de looptijd van het abonnement inwinnen.
6. In afwijking van het bepaalde in het derde lid worden proefabonnementen en cadeau-abonnementen niet stilzwijgend verlengd. Deze overeenkomsten eindigen van rechtswege na toezending van het aantal overeengekomen edities aan de abonnee, dan wel na de beschikbaarstelling van het aantal overeengekomen edities voor downloaden door de abonnee.

Artikel 5 Opzegging
1. Een abonnement kan telefonisch, per brief of per e-mail worden opgezegd.
2. Een opzegging wordt door Kunstzone binnen twee weken na ontvangst ervan, per brief of per e-mail aan de abonnee bevestigd. Daarbij wordt vermeld hoeveel edities van het tijdschrift de abonnee op grond van de overeenkomst nog zal ontvangen. In de bevestiging van de opzegging wordt tevens vermeld of de abonnee recht heeft op restitutie van vooruitbetaalde, doch niet verschuldigde abonnementsgelden.
3. Indien de abonnee de in het vorige lid beschreven bevestiging van opzegging niet binnen twee weken na opzegging ontvangen heeft, dient de abonnee zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het secretariaat van Kunstzone.
4. Indien de abonnee gedurende de abonnementsovereenkomst overlijdt, is geen opzegtermijn van toepassing. Na ontvangst van de melding van overlijden van de abonnee eindigt de abonnementsovereenkomst per direct en hebben de erven van de abonnee recht op restitutie van dat deel van het reeds vooruitbetaalde, maar wegens het tussentijds eindigen van het abonnement niet langer verschuldigde abonnementsgeld.
5. Indien een abonnement minimaal één maand voor afloop van de Initiële Termijn is opgezegd, eindigt de abonnementsovereenkomst op het moment dat Kunstzone alle tijdschriften welke zij op grond van de abonnementsovereenkomst aan de abonnee moest toezenden, heeft toegezonden. Ingeval van een digitaal abonnement eindigt de abonnementsovereenkomst op het moment dat Kunstzone alle tijdschriften welke zij op grond van de abonnementsovereenkomst aan de abonnee voor downloaden ter beschikking moest stellen, voor downloaden ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien een abonnement na de Initiële Termijn wordt opgezegd – en derhalve sprake is van een voortgezette abonnementsovereenkomst voor onbepaalde tijd – eindigt de abonnementsovereenkomst uiterlijk één maand na ontvangst van de opzegging. De abonnee heeft alsdan recht op restitutie van reeds vooruitbetaalde, doch als gevolg van de opzegging niet verschuldigde abonnementsgelden.

Artikel 6 Adreswijzigingen
Adreswijzigingen dienen uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat te worden doorgegeven om een ononderbroken levering van het tijdschrift te kunnen waarborgen.

Artikel 7 Betaling
1. Abonnementsgelden zijn steeds per jaar bij vooruitbetaling verschuldigd.
2. Alle abonnementsprijzen zijn zonder BTW. U betaalt geen BTW.
3. Wijzigingen in de abonnementsprijs worden tenminste vier weken voor de ingangsdatum gecommuniceerd op de website van Kunstzone.
4. Betaling kan geschieden door middel van automatische incasso of door overschrijving van het van het factuurbedrag naar de op de factuur vermelde bankrekening.
5. Voor levering van abonnementen in het buitenland (niet zijnde abonnementen op digitale uitgaven) gelden hogere tarieven wegens de hoge verzendkosten.
6. Ingeval van niet tijdige betaling, daaronder begrepen stornering van afgeschreven abonnementsgelden, worden aanmaningskosten in rekening gebracht.
7. Indien betaling ondanks aanmaning daartoe uitblijft is Kunstzone gerechtigd het abonnement tussentijds te beëindigen en de vordering over te dragen aan een incassobureau. De abonnee blijft in dat geval het abonnementsgeld en de reeds in rekening gebrachte aanmaningskosten verschuldigd, alsdan te vermeerderen met buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente.

Artikel 8 Digitale uitgaven
1. De digitale uitgaven van tijdschriften zijn weergaven van de papieren versies en bedoeld om te worden gelezen middels tablets, smartphones of andere elektronische apparatuur. Digitale uitgaven zijn qua inhoud identiek aan de papieren uitgaven.
2. Digitale uitgaven worden aan de abonnees geleverd door ze beschikbaar te stellen voor downloaden.
3. De door de abonnee gedownloade edities blijven binnen de applicatie beschikbaar voor de abonnee (digitaal archief), ook nadat de abonnementsovereenkomst is geëindigd.
4. Gedurende de looptijd van het abonnement blijft het mogelijk om eerder gedownloade edities zonder bijkomende kosten opnieuw te downloaden. Na afloop van de abonnementsovereenkomst is het echter niet langer mogelijk om edities welke onder de abonnementsovereenkomst begrepen waren, doch om wat voor reden ook door de abonnee niet gedownload zijn, alsnog te downloaden. De abonnee blijft er zelf verantwoordelijk voor om nieuwe edities na de verschijningsdatum te downloaden.
5. Aan de apparatuur en software van de abonnee worden bepaalde technische eisen gesteld. Deze eisen staan vermeld op de website van de betreffende uitgave. De abonnee is er zelf verantwoordelijk voor om – alvorens de abonnementsovereenkomst aan te gaan – te controleren of zijn apparatuur en software geschikt zijn om de digitale uitgaven van Kunstzone te downloaden, op te slaan en te gebruiken.
6. Abonnees mogen de edities uitsluitend downloaden en/of op papier afdrukken voor eigen gebruik. Andere wijzen van verveelvoudiging of openbaarmaking door de abonnee zijn verboden.
7. De aan de abonnee verstrekte inloggegevens zijn strikt persoonlijk. Het is de abonnee verboden om zijn inloggegevens te delen met anderen of deze gegevens op enigerlei wijze commercieel te exploiteren, bijvoorbeeld door deze te verhuren.
8. Indien Kunstzone aanwijzingen heeft dat de abonnee handelt in strijd met (een) in het derde en/of vierde lid omschreven verbod(en) is Kunstzone bevoegd de abonnee de toegang tot de digitale uitgaven met onmiddellijke ingang te ontzeggen, het gebruikersaccount te blokkeren en de abonnementsovereenkomst te ontbinden.
9. De abonnee is jegens Kunstzone aansprakelijk voor alle schade welke Kunstzone mocht lijden door of als gevolg van de overtreding door de abonnee van de in dit artikel omschreven verboden.
10. Kunstzone streeft ernaar om digitale uitgaven steeds beschikbaar te hebben voor downloaden doch kan een onafgebroken, ongehinderde werking van de downloadomgeving niet garanderen.
11. Kunstzone zal de downloadomgeving met zorg (laten) onderhouden en beveiligen doch garandeert niet dat op geen enkele wijze schade zou kunnen worden toegebracht aan apparatuur of software van de abonnee.
12. Kunstzone is gerechtigd om onderhoudswerkzaamheden uit te (laten) voeren aan de downloadomgeving als gevolg waarvan het downloaden tijdelijk onmogelijk kan zijn.

Artikel 9 Wijzigingen
Kunstzone is gerechtigd de verschijningsfrequentie, inhoud, omvang en samenstelling van haar uitgaven naar eigen inzicht te wijzigen.

Artikel 10 Bezorging / beschikbaarstelling
1. Indien de abonnee het tijdschrift niet (tijdig) heeft ontvangen dan dient hij of zij contact op te nemen met de klantenservice van Kunstzone.
2. Indien de abonnee de digitale uitgave niet (tijdig) kan downloaden dient hij of zij eveneens contact op te nemen met de klantenservice van Kunstzone.
3. Kunstzone is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade welke de abonnee lijdt als gevolg van het niet (tijdig) bezorgen of beschikbaar zijn van een uitgave.

Artikel 11 Persoonsgegevens
1. De persoonsgegevens of instellingsgegevens van de abonnee worden verwerkt door en onder verantwoordelijkheid van Kunstzone. Kunstzone zal ervoor zorgen dat de persoonlijke gegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige verwerking.
2. Persoonsgegevens van abonnees worden verwerkt om:
(a) de publicaties toe te kunnen sturen waarop de abonnee zich heeft geabonneerd;
(b) de abonnee toegang te verlenen tot onze websites;
(c) betalingen van abonnees te verwerken;
(d) enquêtes uit te voeren om de dienstverlening van Kunstzone te verbeteren;
(e) abonnees uit te nodigen voor deelname aan opiniepeilingen, wedstrijden en campagnes;
(f) om een klantprofiel op te stellen op basis van de verschillende informatie die de abonnee bij diverse gelegenheden aan Kunstzone verstrekt, zoals de abonnementen op verschillende Kunstzone-publicaties en Kunstzone-websites en deelname aan opiniepeilingen, wedstrijden en campagnes, zodat Kunstzone zijn diensten en aanbiedingen op de interesses van de abonnee kan afstemmen;
(g) de abonnee uitnodigingen te sturen voor tentoonstellingen, seminars en shows, en
(h) de abonnee te informeren over andere producten en diensten van Kunstzone.
3. Een verzoek als omschreven in het vorige lid van dit artikel wordt door de klantenservice van Kunstzone zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vier weken na ontvangst afgehandeld. Deze termijn is niet van toepassing indien als gevolg van in overwegende mate aan de betrokkene toe te rekenen gedragingen of omstandigheden, de vaststelling van de identiteit van verzoeker door KUNSTZONES niet genoegzaam kan plaatsvinden.
4. Voor verzoeken zoals in dit artikel omschreven worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 12 Overmacht
1. Kunstzone is bevoegd levering aan de abonnee op te schorten indien en zolang Kunstzone verhinderd is om haar leveringsverplichting na te komen ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van Kunstzone liggen, zoals, doch niet beperkt tot, tekortkomingen van toeleveranciers, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, storing in netwerken, overstroming, stakingen, ongelukken, daden van overheidswege, materiaalschaarste, diefstal, verkeershinder en transportbelemmeringen.
2. Indien de overmachtssituatie aan de zijde van Kunstzone langer dan een maand heeft voortgeduurd is de abonnee bevoegd de abonnementsovereenkomst te ontbinden.

Artikel 13 Slotbepalingen
1. Deze abonnementsvoorwaarden treden in werking op 15 november 2013.
2. Op deze abonnementsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
3. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) de abonnementsovereenkomst zullen – voor zover niet anders krachtens dwingend recht voorgeschreven – zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Stichting Kunstzone
Baarzenstraat 19a
5262 GD Vught

BTW nummer : NL 8060.64.201.L01
KvK nummer : 41189606

Telefoon : (06) 10827616
E-mail : secretariaat@kunstzone.nl
Website : www.kunstzone.nl