PRIVACYVERKLARING STICHTING KUNSTZONE

1. INLEIDING
Dit privacystatement heeft betrekking op Stichting Kunstzone, gevestigd aan de Baarzenstraat 19A, 5262 GD te Vught, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 41189606.
Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij via onze abonnees verzamelen en verwerken. Van de bij Stichting Kunstzone aangesloten vakverenigingen ontvangen we adresgegevens van de leden, om het tijdschrift Kunstzone aan deze leden toe te sturen. Met deze vakverenigingen heeft Kunstzone een verwerkersovereenkomst afgesloten. Het doel van Stichting Kunstzone is het behartigen van de belangen van de kunstvakken, van de cultuurparticipatie en van de betreffende docenten in het onderwijs -onderwijs in de meest ruime zin. Stichting Kunstzone streeft haar doel na met volledig respect voor de autonomie en de eigen identiteit van de aangesloten abonnees.

Stichting Kunstzone tracht haar doel te bereiken door:
a) het uitgeven van het tijdschrift Kunstzone voor kunst en cultuur in het onderwijs;
b) het initiëren, verzamelen, publiceren (grafisch en digitaal) en verspreiden van (educatief) informatiemateriaal;
c) het ontwikkelen van activiteiten die erop gericht zijn mede vorm te geven aan een overkoepelende branchevereniging;
d) en alles wat met bovenstaande verband houdt, dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Wij benadrukken dat u erop moet kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zijn ons hiervan bewust en zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft onder meer door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, data minimalisatie en transparantie. In dit beleid beschrijven wij welke (categorieën van) persoonsgegevens wij van u verzamelen en verwerken, voor welke doeleinden wij deze gegevens verzamelen en verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ VAN U?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens zodat wij invulling en uitvoering kunnen geven aan de doelstellingen zoals in de statuten beschreven. Wij doen dit namens en ten behoeve van de bij ons aangesloten abonnees. Deze abonnees verstrekken op ons verzoek daarom een aantal persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het realiseren van onze statutaire doelstellingen.
Wanneer u zich aanmeldt via een van de websites van Stichting Kunstzone en daarbij een abonnement neemt op ons tijdschrift, deelneemt aan een actie, een bestelling plaatst, of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Stichting Kunstzone, kan u worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Stichting Kunstzone te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en ons zult informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens.
Wij vragen uitsluitend categorieën van persoonsgegevens op die noodzakelijk zijn om invulling te geven aan onze (statutaire) doelstellingen.

Van onze abonnees ontvangen we de volgende gegevens:
Algemene gegevens
– Voornaam
– Achternaam
– Straatnaam
– Huisnummer en toevoeging
– Postcode
– Woonplaats
– Land
– Telefoonnummer
– Geboortejaar
– Type onderwijs: po; speciaal onderwijs; praktijkonderwijs; vmbo (tevens lwoo); havo; vwo; mbo; hbo; wo; volwassenenonderwijs; buitenschoolse educatie; anders
– Categorieën: Beeldend; Muziek; Podium; Overig

Factuurgegevens
– Naam organisatie
– Contactpersoon facturatie
– Referentienummer
– Straat
– Huisnummer en toevoeging
– Postcode
– Woonplaats
– Land
– Factuur e-mailadres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IBAN-nummer
Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verwerkt voor de in onze statuten beschreven doelen; zie de privacy verklaring.

3. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij verzamelen en verwerken de voornoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1) Het voeren van een administratie van en ten behoeve van het realiseren van de voornoemde statutaire doelstellingen van Stichting Kunstzone.
2) Voor elektronische en schriftelijke communicatie met onze abonnees in de breedste zin van het woord, waarbij het onder meer gaat om u:
a. te kunnen bellen, post toe te sturen, of te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
b. te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

4. WAT ZIJN DE GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij waarborgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt. Er kunnen meerdere van de volgende verwerkingsgrondslagen van toepassing zijn:
a) bij uw aanmelding als abonnee of in uw (digitale) contact ons heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Kunstzone;
b) de verwerking van uw persoonsgegevens door ons is noodzakelijk ter uitvoering van de rechten en -verplichtingen die u als abonnee van de Stichting Kunstzone heeft.
c) tot slot kunnen wij uw gegevens ook verwerken met het oog op gerechtvaardigde belangen van Stichting Kunstzone en haar abonnees waaronder in ieder geval moet worden begrepen de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het kunnen realiseren van onze statutaire doelstellingen (zie paragraaf 1) alsmede de doelstellingen van onze abonnees. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op persoonsgegevens of met toepassing van profilering.

5. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Wij gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verstrekken deze gegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze doeleinden en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Kunstzone blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. BEWAARTERMIJNEN
Stichting Kunstzone bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Bijzondere persoonsgegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van onze doeleinden.
– IBAN > 7 jaar
– Lidmaatschap nummer van leden van de vakvereniging > 7 jaar

Gewone persoonsgegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van onze doeleinden.
– Personalia > 7 jaar
– Adres > 7 jaar
– Geboortejaar > 7 jaar
– Telefoonnummer > 7 jaar
– E-mailadres > 7 jaar
– Naam en adres school/instelling > 7 jaar
– Schooltype > 7 jaar, noodzakelijk voor het uitvoeren van onze doeleinden.
– Categorieën (Beeldend/Muziek/Podium/Overig) > 7 jaar, noodzakelijk voor het uitvoeren van onze doeleinden.

7. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Stichting Kunstzone neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

8. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID
We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij informeren de bij Stichting Kunstzone aangesloten abonnees hierover en plaatsen een actueel privacy statement op onze site.

9. UW RECHTEN
U heeft het recht ons te verzoeken om:
– inzage te geven in uw persoonsgegevens;
– uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
– uw persoonsgegevens te beperken; en/of
– uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde;
– indien en voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken;
– tot slot heeft u het recht om tegen bepaalde van onze verwerkingsactiviteiten bezwaar aan te tekenen.

Om er zeker van te zijn dat een van bovenstaande verzoeken door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren. U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN.
Stichting Kunstzone gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

11. CONTACT
Indien u vragen heeft over dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen via secretariaat@kunstzone.nl.